Jogi nyilatkozat

 

A jelen honlapon közzétett információkat a Herlitz Hungária Kft (továbbiakban: Herlitz) kizárólag tájékoztatás céljából bocsátja rendelkezésre. Azzal, hogy belép a www.herlitz.hu honlapra valamelyik oldalára, Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. A Herlitz fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

 

A honlapon megjelenő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, ezek tetszőleges időpontban és előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak. A honlapon hozzáférhető tartalom pontosságáért, helyességéért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Herlitz felelősséget nem vállal.

 

A Herlitz fenntartja a jogot, hogy a honlapot bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. A honlap hozzáféréséből, illetve annak közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségekért a Herlitz nem felel. 

 

A honlapon megjelenő minden szerzői jogi alkotás, védjegy és egyéb szellemi alkotás a Herlitz szellemi tulajdona, vagy a Herlitz jogosultságot szerzett ezek használatára. A honlap tartalmának, az azon megjelenő szoftvereknek vagy információknak a módosítása, felhasználásának engedélyezése, átruházása vagy átdolgozása, feldolgozása tilos. A Herlitz fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Herlitz előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlapon közölt tartalom egészének vagy részeinek terjesztése, értékesítése.

 

A Herlitz mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon található adatok és információk hibamentesek, valósak, pontosak és időszerűek legyenek, a weboldal elérése pedig folyamatos és üzemzavaroktól mentes legyen, azonban ezekért a Herlitz semmilyen felelősséget nem vállal. A látogatók a honlapot kizárólag saját felelősségükre látogathatják, a Herlitz kifejezetten kizárja a felelősséget a honlap tartalmát képező, harmadik személyek által történő információszolgáltatás késedelméért és nem felel azokért a károkért sem, amelyek a honlap használata során bekövetkező esetleges számítógépes vírusfertőzésből vagy más hasonló veszélyből eredhetnek.
 

A Herlitz honlapján elhelyezett hiperhivatkozások alatt található honlapok helyességéért, teljességéért, aktualitásáért és jogszerűségéért kizárólagosan ezen honlapok tulajdonosai felelősek. Amennyiben harmadik felek hivatkozásai mutatnak Herlitz honlapjára, akkor a Herlitz kizár minden felelősséget a hivatkozás tartalmáért, valamint a hiperhivatkozás által harmadik felek által felkínált tartalmakért.

 

A honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet szolgáltatásainkkal és termékeinkkel. Amennyiben a honlapon keresztül az azon feltüntetett regisztrációt vagy e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait  Herlitz kezelje. A megadott személyes adatokat kizárólag az Ön által megadott cél érdekében használjuk fel, bizalmasan kezeljük, és nem hozzuk harmadik fél tudomására.

 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Érdeklődő!

Honlapunk használata során Ön személyes egyes személyes adatait is átadja részünkre, mint adatkezelő részére.

Az adatkezelő adatai:

Név: Herlitz Hugária Kft
Székhely: 1225 Budapest, Campona utca 1. 6. épület, Harbor Park
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-165476
Adószám: 10744309-2-43
Telefon: 06-1-305-2000
E-Mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adatkezelési azonosító szám: NAIH-87673/2015

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv) szerint személyes adat minden olyan adat, amely az érintettel kapcsolatba hozható - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Társaságunk kötelezettséget vállal jelen adatvédelmi tájékoztatóban, valamint az Info tv-ben foglaltak betartására.

Társaságunk az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján vagy törvény felhatalmazása alapján kezeli.

Személyes adatokhoz jutunk egyrészről

- az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatosan képződött információk alapján, beleértve a cookiek használatával kapcsolatosan (amelyekről részletesen olvashat itt) keletkező információkat, továbbá
- az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokról.

1. Cookiek-kal kapcsolatos adatkezelés

- Az adatkezelés jogalapja az Ön személyes hozzájárulása.
- Az adatkezelés köre: IP cím, böngésző típusa, nyelve, azonosító szám, időpont
- Az adatkezelés célja: felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalítikai adatok összegyűjtése, hirdetések személyre szabása

A cookiek által gyűjtött adatokat a Google Remarketing körében használjuk, amelyről itt olvashat.

A Google az hozzá továbbított adatokat az alábbiak szerint tárolja:

„Az általunk megjelenített hirdetéseket feljegyezzük naplófájljainkban. Ezek a szervernaplók általában tartalmazzák az internetes kérelmet, az IP-címet, a böngésző típusát, a böngésző nyelvét, a kérelem pontos időpontját, illetve legalább egy cookie-t, amely egyedileg azonosíthatja az Ön böngészőjét. Ezeket az adatokat számos okból tároljuk, amelyek közül a legfontosabb szolgáltatásaink fejlesztése és a rendszer biztonságának megőrzése. A naplóadatokat névtelenítjük az IP-cím egy részének (9 hónap elteltével történő) és a cookie-információk (18 hónap elteltével történő) eltávolításával”

2. Közvetlen kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok

Ön az általunk megadott elérhetőségeken felveheti velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során azon adatok megadását kérjük, amelyek az Ön által kezdeményezett ügy megoldásához, a válaszadáshoz feltétlen szükségesek.

- Az adatkezelés jogalapja az Ön személyes hozzájárulása.
- Az adatkezelés köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
- Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel
- Adatkezelés időtartama: az adott ügy lezárásának időtartamát követő 30 nap.

A közvetlen kapcsolatfelvétel során megadott adatokat külső személyeknek nem adjuk tovább, azokat csak Társaságunk, mint adatkezelő kezeli munkatársain keresztül. Kivételt képez, szerződés teljesítéséhez szükséges adatok átadása alvállalkozóink részére, aki azonban ezeket semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Társaságunk gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Ön kérelmezheti a tőlünk
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adjuk meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be hozzánk. Egyéb esetekben költségtérítés állapítunk meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ön tájékoztatását az adatkezelő csak az Info tv 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatjuk meg. A tájékoztatás megtagadása esetén írásban közöljük Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az rendelkezésünkre áll, a személyes adatot helyesbítjük.
A személyes adatot töröljük, ha
a) kezelése jogellenes;
b) Ön kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Megjelöljük a személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítenjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Társaságunk az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
Ha Ön döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a határidőt elmulasztjuk, - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslattal vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat.

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
http://naih.hu